6 september 2023

Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (bestellingen, leveringen, facturatie,…) waarbij de NV GDW producten en of diensten verkoopt. De NV GDW wijst uitdrukkelijk de toepassing van andersluidende algemene voorwaarden af.

2. Prijs

Offertes van de NV GDW zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld. Offertes zijn vrijblijvend voor de NV GDW. Slechts na ontvangst van de bestelling van de koper en de bevestiging van deze bestelling door de NV GDW, ontstaat een overeenkomst tussen partijen. Vermelding door de NV GDW van prijzen is steeds onder voorbehoud (o.a. van mogelijke prijswijzigingen). Alle prijzen zijn, behoudens uitdrukkelijke andere vermelding, exclusief BTW, exclusief transportkosten en Ex Works. De NV GDW heeft steeds het recht om een verhoging van de brutoprijzen van haar leverancier(s) of de verhoging van andere kostprijs bepalende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belastingen,…) door te rekenen aan de koper.

3. Levering

Meegedeelde leveringstermijnen zijn steeds indicatief en binden de NV GDW niet. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vinden leveringen plaats Ex Works. Het risico m.b.t. de goederen gaat over op de koper op het moment de goederen het bedrijf van de NV GDW verlaten. De koper is gehouden onmiddellijk bij de levering de goederen te controleren en onmiddellijk zijn opmerkingen te maken.

4. Overmacht

De NV GDW is gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien zij op grond van overmacht haar verbintenissen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Onder overmacht wordt begrepen de omstandigheden die redelijkerwijs niet door de NV GDW kunnen worden beïnvloed, waaronder het door derden niet (tijdig) leveren aan de NV GDW.

5. Eigendomsvoorbehoud

NV GDW behoudt de eigendom van de geleverde goederen tot de koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens de NV GDW. Het is de koper niet toegestaan om de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te vervreemden of uit zijn magazijn weg te halen. NV GDW is gerechtigd om, indien de koper zijn betalingsverplichting niet nakomt of indien de koper in betalingsmoeilijkheden verkeert, dan wel naar het oordeel van de NV GDW betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen bij de koper terug te nemen, waartoe de koper zijn volle medewerking verleent. De koper verleent met het sluiten van een overeenkomst met de NV GDW de vereiste machtiging aan de NV GDW om de terreinen en gebouwen van de koper te betreden om de geleverde goederen te kunnen terug nemen, onverminderd het recht van de NV GDW op vergoeding van de door haar geleden schade. De koper is verplicht een beslagleggende gerechtsdeurwaarder of een curator direct van dit eigendomsvoorbehoud in kennis te stellen.

6. Betalingen

Tenzij anders bepaald, dienen betalingen steeds contant te geschieden. De koper dient de factuur onmiddellijk op haar juistheid te controleren. 10 dagen na factuurdatum wordt de factuur geacht door de koper te zijn aanvaard. De koper heeft geen recht op toepassing van schuldvergelijking. Na het verstrijken van de vervaldag is de koper van rechtswege de nalatigheidsinterest verschuldigd zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 250,00€ per openstaande factuur. De NV GDW is gerechtigd aan de levering voorafgaande betaling van de koper te vragen op grond van een pro forma factuur, hetzij voorafgaand de levering de betaling van een voorschot te vragen. Bij niet betaling van enige factuur op haar vervaldatum zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens andere facturen verschuldigd en opeisbaar.

7. Niet conforme levering / gebreken

Indien de koper meent dat de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn of gebreken vertonen, dient de koper de NV GDW hiervan binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven in kennis te stellen. Gebreken waarvan de koper aantoont dat deze niet binnen de 8 dagen na de levering redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij zijn ontdekt per aangetekend schrijven aan NV GDW te worden mee gedeeld. Na het verstrijken van deze termijn vervalt ieder recht van de koper m.b.t. deze niet-conformiteit of gebreken.

8. Garantie

NV GDW verleent een garantie op de door haar geleverde goederen vanaf de leveringsdatum van (a) 36 maanden m.b.t. het concept en de constructie en (b) 12 maanden op verf en lakwerken. M.b.t. de door NV GDW verwerkte onderdelen van haar leveranciers verleent zij een garantie indien en voor zover deze door haar leveranciers wordt verleend op de betreffende goederen of onderdelen van goederen. Indien de koper een beroep wenst te doen op de garantie, dient hij de bepalingen en vervaltermijn van art. 7 te respecteren. De koper zal nooit recht op garantie hebben (a) wanneer de koper aan de NV GDW nog enige betaling verschuldigd is, (b) wanneer op de goederen wijzigingen of manipulaties zijn uitgevoerd, (c) wanneer de goederen onoordeelkundig en/of voor andere doeleinden dan de normale bestemming zijn gebruikt, (d) wanneer de goederen foutief of onvoldoende zijn onderhouden, (e) in geval van slijtage of (f) wanneer de goederen zijn beschadigd, o.a. in geval van krassen of beschadigingen aan de oppervlakte. In geval van tussenkomst onder garantie heeft de NV GDW de keuze om het gebrekkige artikel te herstellen, te vervangen of de prijs ervan te crediteren. Geringe afwijkingen in maat, kleur, gewicht of getal vormen geen grond voor een tussenkomst onder garantie. Onder garantie vervangen goederen worden eigendom van NV GDW.

9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de NV GDW is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de directe schade en tot de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft. De koper vrijwaart de NV GDW voor alle aanspraken m.b.t. de goederen die via haar zijn verkocht.

10. Geschillen en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op de contractuele relatie tussen partijen en elk geschil dat hieruit zou voortkomen. De rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn exclusief bevoegd voor de beslechting van geschillen voortkomende uit de contractuele relatie tussen partijen.